Cíl úkolu Tisk

Vytvořit nástroje pro ochranu a obnovu zeleně na územích s kulturně historickými hodnotami (městské památkové zóny) za účelem udržitelného uchování jejich autentičnosti, identity a památkové hodnoty – metodická podpora pro územní odborná pracoviště NPÚ, pro odbory kultury a památkové péče krajských úřadů a obce s rozšířenou působností.

Dílčí cíle:
Dokumentovat a analyzovat současný stav zeleně městských památkových zón podle jednotných kritérií a ve vazbě na stavební památky. Publikovat tyto výsledky ve formě tématických map (zeleň) na veřejně přístupném webu.

Vyvinout a verifikovat metodický postup na hodnocení funkční stability zeleně z aspektu kulturně historických hodnot a významu v urbanistické struktuře sídla, vypracovat typologii prvků zeleně pro památkové zóny.

Stanovit principy ochrany a obnovy zeleně v území s kulturně historickými hodnotami (městských památkových zónách)
Vyvinout a verifikovat metodický postup na oceňování specificky pěstovaných okrasných dřevin.
Řešit zapojení městských památkových zón do systému zeleně, obnovu a tvorbu vazeb a propojení na systém veřejných prostranství, vytvořit podklady pro funkční a prostorovou regulaci.

Navrhnout podklady a postupy pro sjednocení metodických hledisek státní památkové péče k památkové ochraně objektů zeleně.
Propagovat a prezentovat v odborných i populárních mediích procesy obnovy, regenerace a ochrany kulturního dědictví, speciálně zeleně a památek zahradní architektury.