Etapy projektu Tisk

Etapa 1

Cíl:
• Zmapování historického vývoje a současného stavu území na základě průzkumů v terénu, archivního průzkumu pramenů, sociologických šetření.
• Datum zahájení řešení etapy: 2011
• Datum ukončení řešení etapy: 2013

Výsledky etapy:
Analýza historického a kvalitativního vývoje území, souborů i prvků, participace veřejnosti formou ankety pro zvýšení povědomí veřejnosti o významu kulturního dědictví, zjištění jejích názorů a požadavků na prostředí, ve kterém žije, a co je pro ni atraktivitou v rámci turistického ruchu.

Etapa 2

Cíl:
• Vymezení funkčních typů ploch a prvků podle významu a vazby na kulturní památky. Hodnocení sortimentu rostlin z hlediska doby introdukce a autenticity v historickém slohu. Zónování území z aspektu kulturně historického potenciálu.
• Datum zahájení řešení etapy: 2012
• Datum ukončení řešení etapy: 2014

Výsledky etapy:
Metodika hodnocení současného stavu z hlediska trvalé udržitelnosti památkové hodnoty. Typologie prvků zeleně městských památkových zón,

Etapa 3

Cíl:
• Zásady regenerace zeleně městských památkových zón – vegetační struktura v jednotlivých typech zón, kritéria výběru rostlin, obnovy a údržby, oceňování specifických vegetačních prvků. Formulování principů zapojení těchto území jako organické součásti do urbanistické struktury sídla a obnova a posílení vazby na okolní krajinu (ochrana, opatření, náměty).
• Datum zahájení řešení etapy: 2013
• Datum ukončení řešení etapy: 2015

Výsledky etapy:
Metodiky Zásady ochrany a obnovy zeleně v městských památkových zónách a Oceňování specifických vegetačních prvků historických center, parků a zahrad. Podklady pro prostorovou a funkční regulaci v územním plánování. Formulace principů obnovy zaniklých vazeb MPZ se strukturou navazujícího zastavěného území a krajiny.