Průběh řešení Tisk

V průběhu roku 2011 se uskutečnilo:

Řešení první etapy projektu Zmapování historického vývoje a současného stavu území bylo zahájeno podrobnějším zpracováním metodiky pro terénní, archivní a grafické práce. Byla vybrána modelová území, vyhotoveny formuláře pro průzkumy, probíhala vstupní jednání na územních odborných pracovištích NPÚ, krajských a městských úřadech. Shromažďovala se a studovala odborná literatura, archivní a projektové podklady vztahující se ke zvoleným objektům či lokalitám. Soustřeďovaly se mapové podklady. Terénní šetření proběhla ve všech třech krajích, dohromady v 10 městských památkových zónách.

 

V průběhu roku 2012 se uskutečnilo:

V tomto roce pokračovalo řešení první etapy projektu Zmapování historického vývoje a současného stavu území. Těžiště prací spočívalo v terénních průzkumech a souběžném shromažďování odborné literatury, archivních, projektových a mapových podkladů vztahujících se ke zkoumaným objektům či lokalitám. Terénní šetření proběhla ve všech třech krajích – 9 MPZ ve Středočeském kraji, 15 v Jihočeském kraji a 6 v Moravskoslezském kraji.

Byla zahájena druhá etapa projektu, kde byla pozornost soustředěna na průběžné shromažďování a studium odborné literatury a postupné zpracovávání problematiky funkčních typů ploch a hodnocení dřevin z hlediska introdukce.

S předstihem se započalo řešení problematiky oceňování živých plotů, stěn a tvarovaných solitér jako aktuální záležitosti, neboť žádná z českých metodik nevěnuje těmto vegetačním prvkům pozornost s výjimkou vyhlášky MF č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 387/2011 Sb., ve které jsou ovšem cenové údaje již zastaralé. Řešení problematiky se opírá o německou Kochovu metodu, která byla v předcházejícím projektu adaptována na podmínky ČR a rozpracována na nejdůležitější skupiny okrasných rostlin, nikoliv však jejich sestavy. Průběžná zpráva o řešení za rok 2012 představuje blíže metodický přístup navrhnutý pro oceňování jmenovaných vegetačních prvků. Současně prezentuje zatím dosažené výsledky – kategorizaci živých plotů, konstrukci směrných cen sazenic dřevin pro živé ploty, stěny a tvarované solitéry, jakož i  technologické modely sloužící k tvorbě směrných cen jednotlivých fází pěstování jako prefabrikátů pro výpočet aktuální ceny (věcné hodnoty) uváděných prvků na trvalém stanovišti.

 

V průběhu roku 2013 se uskutečnilo:

Pokračovalo řešení první etapy projektu Zmapování historického vývoje a současného stavu území. Těžiště prací spočívalo v terénních průzkumech a souběžném shromažďování odborné literatury, archivních, projektových a mapových podkladů vztahujících se ke zkoumaným objektům či lokalitám. Terénní šetření proběhla ve všech třech krajích – 8 MPZ ve Středočeském kraji, 6 v Jihočeském kraji a 6 v Moravskoslezském kraji. V současnosti probíhá třídění a vyhodnocování dat získaných v terénu a u odborných institucí. Jsou doplňovány archivní průzkumy.

Zároveň pokračovala druhá a byla zahájena třetí etapa projektu. Pozornost byla soustředěna na průběžné shromažďování a studium odborné literatury a postupné zpracovávání problematiky základního vymezení typologie náměstí, ulic a dalších veřejných prostorů v historických jádrech jako východisek pro stanovení funkčních typů ploch zeleně a stanovení zásad regenerace zeleně městských památkových zón. Bylo provedeno hodnocení výskytu introdukovaných a kulturních taxonů dřevin vysazených v typologicky různých dřevinných vegetačních prvcích v šetřených MPZ ve všech třech modelových krajích.

Významnými aktivitami, časově i odborně náročnými, bylo anketní šetření v  9 MPZ včetně jeho vyhodnocení a uspořádání výstavy Zeleň městských památkových zón středočeského kraje v návštěvnickém centru Průhonického parku a práce na přípravě katalogu výstavy.

V rámci řešení problematiky oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti byla zpracována souhrnná metodika zaměřená na problematiku oceňování okrasných rostlin a stanovování výše škody na nich současně pro všechny růstové formy dřevin (stromy, keře, dřevité liány), trvalky, neprodukční trávníky a živé ploty, stěny a tvarované solitéry dřevin pod názvem Metodika oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti. Byla připravena data a zahájeny práce na novelizaci PC aplikace na výpočet základní a aktuální ceny okrasných rostlin.

 

V průběhu roku 2014 se uskutečnilo:

V tomto roce pokračovala druhá a třetí etapa projektu. Shromažďovala se a studovala odborná literatura a dopracovávala typologie zeleně veřejných prostranství MPZ. Pozornost byla zaměřena na zeleň kolem hradebních okruhů, hřbitovů a městských parků, opět ve vazbě k urbanistickému vývoji. Pro potřeby zahradně architektonické praxe, zejména managementu, byla typologie dána do vazby na druhy zeleně a kategorie vegetačních prvků. Jako další východisko pro stanovení zásad regenerace zeleně MPZ byly na základě diferenciace území v souladu s památkovými hodnotami vymezeny funkční typy zeleně pro jednotlivé územní kategorie až do úrovně prvků zeleně. V současnosti je rozpracováno definování tříd intenzity údržbové péče, náročnosti obnovy a zakládání ploch zeleně.

Pro velkou časovou náročnost pokračovaly i práce na etapě projektu Zmapování historického vývoje a současného stavu území. Jejich těžiště spočívalo v upřesnění terénních průzkumů a souběžném shromažďování odborné literatury, archivních, projektových a mapových podkladů vztahujících se ke zkoumaným objektům či lokalitám. V současnosti probíhá třídění a vyhodnocování dat získaných v terénu, jsou doplňovány archivní průzkumy.
Významnými aktivitami byly práce na monografii Zeleň městských památkových zón Středočeského kraje.

Problematika oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti byla završena vývojem a internetovým zpřístupněním dvou softwarových aplikací pro výpočet jejich aktuální ceny (věcné hodnoty).

 

V průběhu roku 2015 se uskutečnilo:

V tomto roce pokračovala třetí etapa projektu. Pro stanovení zásad regenerace zeleně MPZ byly na základě diferenciace území v souladu s památkovými hodnotami vymezeny funkční typy zeleně pro jednotlivé územní kategorie až do úrovně prvků zeleně. Typologie byla dána do vazby na druhy zeleně a kategorie vegetačních prvků. Byly vymezeny možnosti využití zeleně k podpoře památkových hodnot v těchto územích. V závěru byly vytýčeny zásady plánování ochrany a obnovy zeleně MPZ. Bylo dopracováno definování tříd intenzity údržbové péče, náročnosti obnovy a zakládání ploch zeleně. Stanovily se technologické zásady obnovy a údržby zeleně v závislosti na diferenciaci zóny. Pozornost byla věnována i širším vazbám na okolní zastavěné území sídla a krajinu.

V odborném tisku a na odborné akci byly propagovány dosavadní výsledky projektu a etapy. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu okrasné zahradnictví, v.v.i., spolupořádal seminář Zeleň v historii měst v Havířově.

Významnými, časově i odborně náročnými aktivitami, byly práce na metodice Zásady ochrany a obnovy zeleně městských památkových zón.

Problematika oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti byla završena vývojem a internetovým zpřístupněním softwarové aplikace OCEOR II pro výpočet jejich aktuální ceny (věcné hodnoty). Nad rámec řešení a ohlášených výstupů projektu byl v roce 2015 zpracován modul na oceňování ovocných dřevin v extenzivních výsadbách umístěných v sídlech i ve volné krajině. Rovněž nad rámec řešení byl uspořádán instruktážní seminář k propagaci a aplikaci řešením aktualizované a tematicky rozvinuté metodiky na oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti a dřevin ovocných.