Aktuality Tisk

Sojková E., Bulíř P., Šiřina P. (2015): Zásady ochrany a obnovy zeleně městských památkových zón

Metodika stanovuje zásady pro ochranu, obnovu a péči o zeleň ve specifických územích s kulturně historickými hodnotami – městských památkových zónách. Pozornost je proto zaměřena jednak na tvorbu nástrojů v rámci územně plánovací dokumentace – určení podmínek pro ochranu památkové hodnoty a charakteru území, jednak na technologie obnovy, rozvojové a udržovací péče o jednotlivé typy ploch zeleně a sortimentní výběr dřevin. Management zeleně je vypracován ve vazbě na diferenciaci MPZ (městských památkových zón) podle významu pro utvářené území.

Metodika navazuje na metodický postup Hodnocení zeleně městských památkových zón (Sojková, Šiřina 2014).

Metodika ke stažení zde (PDF, 340 KB).

 

Sojková E., Šiřina P. (2015): Hodnocení zeleně městských památkových zón.

Cílem metodiky je stanovení kritérií, klasifikátorů a postupu kvalitativního hodnocení zeleně jako východisek pro její ochranu či obnovu v městských památkových zónách. Dalším cílem je metodická podpora jednotné, systematické dokumentace současného stavu zeleně městských památkových zón (MPZ) v jednotlivých krajích včetně návrhu mapové databáze v programu ArcGIS s možností využití v informačním systému NPÚ.

Metodika vymezuje základní pojmy, typologii ploch zeleně MPZ, stanovuje kritéria hodnocení z aspektu památkové péče, urbanistického a zahradně architektonického, popisuje postup při terénních pracích a archivních průzkumech a analýze dosažených výsledků. Analýza dosavadního vývoje celého území i jednotlivých složek umožňuje posoudit kvalitativní stav ploch, který lze využít při zpracování programu regenerace, rozvojových programech a investičních plánech. Výsledky kvalitativního hodnocení dřevinných vegetačních prvků dokladují vývoj péče a trendů používaného sortimentu dřevin vzhledem k věkové struktuře a lze z nich vycházet při návrhu obnovy.

Metodika ke stažení zde (PDF, 11 MB).

 

V roce 2014 byla vydána publikace pod názvem „Metodika oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti“ podle níž lze oceňovat stromy, keře, pnoucí dřeviny, růže, trvalky, trávníky, živé ploty, stěny a tvarované solitéry, a to nejen v MPZ. Metodika byla certifikována MK ČR a je k dostání v knihovně VÚKOZ Průhonice.

Pod označením OCEOR byl v témže roce dokončen softwarový produkt k výše uvedené metodické pomůcce na oceňování okrasných rostlin, který je k dispozici na www.vukoz.cz.

 

Koncem roku 2014 byla vydána monografie, která navazuje na loňskou podzimní stejnojmennou výstavu v návštěvnickém centru Průhonického parku:

Eva Sojková, Michaela Glosová, Jiří Kupka, Petr Šiřina: „Zeleň městských památkových zón Středočeského kraje

Kniha představuje zeleň městských památkových zón Středočeského kraje ve vazbě na stavební a urbanistický vývoj sídla. Věnuje se genezi vývoje koncepčního přístupu k ochraně historických měst od prvních myšlenek až k současnému pojetí a vyhlašování městských památkových zón. Zásadní je historický vývoj městské zeleně, který je dokumentován i z pohledu formujících se vztahů a požadavků společnosti na zahrady a parky a ostatní zeleň veřejných prostranství. Pro úlohu zeleně ve městě byl vždy určující měnící se styl života a související umělecké slohy. Kulturní dědictví Středočeského kraje je v knize zachyceno z pohledu typů veřejných prostranství a jejich zeleně, a to v souvislosti s jejich funkcí, vznikem, polohou a tvarem. Náměstí, ulice, městské parky a další prostory jsou prezentovány a hodnoceny nejen na základě studia odborné literatury a archivních materiálů, ale zejména terénních průzkumů. Závěr knihy pak analyzuje současný stav zeleně veřejných prostranství z pohledu uchování památkových hodnot a urbanistických nároků současného města, včetně uvedení stávajícího sortimentu dřevin náměstí a ulic. Hodnocení současného stavu může sloužit jako východisko pro zpracování projektů ochrany a regenerace zeleně v územích s památkovými hodnotami.

Distribuce knihy  -  knihovna VÚKOZ a Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

obálka monografie